انگاره چلکوفسکی در عزاداری شیعه؛ نقد دیدگاه چلکوفسکی در مجموعه Shi'ism
43 بازدید
محل نشر: فصلنامه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392/02/01
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
پژوهه حاضر نقد مقاله «Popular Shi’i Morning Rituals » (مقاله44) از مجموعه «Shi’ism» نوشته «دکتر پیتر چلکوفسکی» است. نگاه ایشان به مراسم عزاداری شیعه، با وجود بی طرفانه نگاشتن او، همانند نگاه بسیاری از مستشرقان، کاستیهایی دارد. او با بیانی توصیفی به شرح مراسم عزاداری در نواحی مختلف شیعه نشین جهان می پردازد. مبنای وی در بررسی این برنامه ها بر نگاه نمادین یک ناظر بیرونی و بدون کمک گرفتن از آموزه ها و مصادر شیعه استوار است. یکی از راههای شناخت باورهای یک جامعه بررسی نمادهای موجود در آن محیط است که نویسنده از این روش در تحلیلهای خود استفاده کرده است. نوشتار حاضر در صدد اثبات این امر است که چنین روشی نمی تواند بیان درستی از شعائر و آموزه های شیعه ارائه نماید و با کاستیها و مشکلاتی همراه است. این پژوهه در دو محور کاستیها و امتیازات، به نوشته چلکوفسکی نگاه می کند و نکات مثبت این مقاله را در شکل و ساختار مقاله و روش نویسنده و کاستیهای آن را با دو رویکرد محتوایی و روشی مورد تحلیل قرار می دهد.