نقش امرای بنی امیه در ترویج نظریه جبر
46 بازدید
محل نشر: فصلنامه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391/02/01
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
قضا و قدر و به تبع آن جبر و اختیار به دلیل پیچیدگیهایی که دارد، همواره و به دلایل گوناگون مورد سوء استفاده قرار گرفته است. از تفکرات رایج در دوره بنی امیه، جبرگرایی می باشد که در سخنان و نامه های حکومتی آن دوران نمود روشنی دارد. نوشتار حاضر نقش آفرینی بنی امیه یا عدم آن را در توسعه نظریه جبر، با رویکرد تاثیر امرای بنی امیه بررسی می کند و اقوال بعضی از خلفای بنی امیه به صورت مجزا بررسی می شود. شیوه کار براساس جمع آوری شواهد متعدد تاریخی از کتابهای معتبر و تحلیل مختصر هر یک و نتیجه گیری از آنها استوار است. این پژوهه در نهایت به این نتیجه می رسد که امرای بنی امیه مستقیم و یا غیر مستقیم در ترویج این نظریه در جامعه نقش داشته اند.